Close

Regulamin Konkursu Wizażowego Makeup Artist Challenge

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w konkursie na najlepszy makijaż artystyczny o tematyce FASHION, będący podstawą do wyłonienia finalistów Konkursu wizażowego Makeup Artist Challenge, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorami Konkursu są: Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie (wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych o numerze 352) oraz Euphora Grzegorz Wnęk Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Orszańska 43, 30-698 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000317452, numer NIP 679-299-26-28, producenta kosmetyków marki PAESE COSMETICS (adres korespondencyjny: Euphora Grzegorz Wnęk Sp. J., Brody 707, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska).

3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt 7.

5. Warunkiem udziału jest zgłoszenie do Konkursu zgodne z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

7. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione u Organizatorów Konkursu, niezależnie od formy zatrudnienia, członkowie ich rodzin oraz inne osoby w sposób bezpośredni zaangażowane, za wiedzą organizatorów Konkursu, w organizację i przeprowadzenie Konkursu.

8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników na stronie internetowej pod adresem www.makeup-challenge.pl/regulamin.

9. Przystępując do udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Każdy z uczestników wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu (stanowiącym załącznik do Regulaminu) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 ze zm.). Przekazanie ww. danych jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek.

 

II. Cele i zasady Konkursu

1. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie przez Komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, najlepszych makijaży spośród nadesłanych na Konkurs. Z nadesłanych zdjęć przedstawiających makijaże uczestników o tematyce FASHION, zostaną wytypowane najlepsze o najbardziej oryginalnym pomyśle oraz najwyżej oceniane pod względem artystycznym. Komisja weźmie pod uwagę także staranność wykonania makijażu.

2. Uczestnik konkursu zgłasza się do udziału w konkursie poprzez wysłanie trzech zdjęć przedstawiających wykonany przez niego makijaż artystyczny o tematyce FASHION. Makijaż wykonany może być na sobie lub na modelce (modelu). Fotografie umożliwiać muszą ocenę wykonanego makijażu, muszą być bez cyfrowego lub analogowego retuszu, w formie pliku elektronicznego i tematyce zgodnej z tytułem i tematem konkursu, czyli posiadać muszą znamiona makijażu artystycznego o tematyce FASHION. Makijaż musi zostać również wykonany bezpośrednio przez uczestnika konkursu, bez pomocy osób trzecich.

3. Uczestnik Konkursu ma prawo przesłania dowolnej ilości prac spełniających założenia Konkursu.

4. Prace nadsyłać należy na adres mailowy konkurs.artist@wsa.art.pl w temacie wpisując „Makeup Artist Challenge”. Prace nadsyłać należy w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2017 roku. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż jest on autorem makijażu. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu wyłącznie makijaże wykonane samodzielnie.

6. Do zgłaszanych zdjęć należy dołączyć w wiadomości mailowej skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej konkursu. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa wyżej można również przesłać lub dostarczyć osobiście w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie (adres ul. Siennicka 6a, 04-005 Warszawa).

7. Komisja konkursowa wyłoni 6 osób będących autorami najlepszych makijaży.. Sześciu finalistów zaproszonych zostanie na ostatni etap konkursu – Wielki Finał, który odbędzie się w dniu 27 marca 2017 roku w siedzibie Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie. Nazwiska finalistów zostaną opublikowane na stronie www.makeup-challenge.pl. Podczas Finału na podstawie makijażu przygotowanego na żywo na modelce (modelu), wyłoniony zostanie poprzez Jury (skład Jury podany zostanie minimum tydzień przed Finałem) zwycięzca oraz zdobywca drugiego i trzeciego miejsca.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania nadesłanych prac w sposób opisany w pkt. VII niniejszego Regulaminu.

9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych zdjęć przez Organizatorów w sposób opisany w pkt. VII niniejszego regulaminu.

 

III. Wybór finalistów w drodze głosowania

1. Przesłane na Konkurs prace zostaną ocenione przez Komisję, która wybierze 6 finalistów.

2. Finaliści ogłoszeni zostaną na stronie Konkursu do dnia 17.03.2017.

 

IV. Czas trwania konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 23 stycznia 2017 r. do 27 marca 2017 roku.

 

V. Komisja konkursowa

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych, dokonania wyboru zwycięzców konkursu oraz finalistów w głosowaniu, Organizatorzy powołają komisję konkursową. W skład Komisji wejdą osoby delegowane przez Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej oraz Euphora Grzegorz Wnęk Spółka Jawna – w równej liczbie delegatów dla każdego z Organizatorów, nie mniejszej jednakże niż po dwóch delegatów na Organizatora. Komisja podejmuje decyzje większością głosów wszystkich członków Komisji. Głosowanie członków Komisji może odbywać się drogą elektroniczną.

 

VI. Nagrody

1. W konkursie przewidziano następujące nagrody w formie nagród rzeczowych:

• za zajęcie I miejsca – bezpłatne studia licencjackie na Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie na kierunku malarstwo – specjalność – malarstwo w technikach scenograficznych (CHARAKTERYZACJA) o łącznej wartości 34.770,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych) na studiach stacjonarnych lub 33.510,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset dziesięć złotych) na studiach niestacjonarnych oraz dwudniowa wycieczka do Dubaju dla jednej osoby sponsorowana przez Euphora Grzegorz Wnęk Spółka Jawna o wartości szacunkowej 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

• za zajęcie II miejsca – zestaw kosmetyków marki Paese o wartości 400 zł

• za zajęcie III miejsca – zestaw kosmetyków marki Paese o wartości 300 zł

• pozostali finaliści otrzymają zestawy kosmetyków od Paese o wartości 100 zł

• Wszyscy finaliści otrzymają również zestawy upominkowe od patrona medialnego Kolorowe Kredki.

2. Nagroda w postaci wycieczki do Dubaju zostanie wręczona zwycięzcy Konkursu, w terminie i w miejscu wyznaczonym przez Organizatora nie później niż w terminie 60 dni od rozstrzygnięcia Konkursu. Wycieczka do Dubaju zaplanowana będzie przez Przedstawicieli organizatora Euphora Grzegorz Wnęk Spółka Jawna, którzy zadbają o jej przebieg oraz udadzą się do Dubaju wspólnie ze zwycięzcą. W celu odebrania nagrody w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia zwycięzcy Konkursu, zwycięzca wskaże wybraną przez siebie datę wylotu pomiędzy to jest 13 lub 14 maja 2017 r. (data może ulec zmianie w zależności od dostępności wolnych miejsc w liniach lotniczych oraz miejsc noclegowych w Dubaju) oraz przekaże organizatorowi niezbędne dane osobowe w celu dokonania rezerwacji biletów lotniczych oraz noclegu. Organizator Euphora Grzegorz Wnęk Spółka Jawna pokrywa koszty przelotu na trasie Polska (wskazane przez organizatora miasto) – Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj), Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj) – Polska (wskazane przez organizatora miasto), liniami lotniczymi wskazanymi przez organizatora w klasie ekonomicznej dla jednej osoby oraz koszty noclegu przez dwie doby hotelowe w hotelu kategorii lokalnej trzygwiazdkowej dla jednej osoby (bez wyżywienia). Warunkiem skorzystania z nagrody jest posiadanie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy RP oraz uprawnień do wjazdu na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia NNW, kosztów leczenia uczestnika wycieczki, kosztów transferu z/do lotniska oraz innych wydatków mogących zaistnieć w szczególności w przypadku nieszczęśliwych wypadków (rekomendowane jest wykupienie przez uczestnika we własnym zakresie ubezpieczenia). Uczestnik wycieczki zobowiązany jest stosować się do programu wycieczki zaproponowanego przez organizatora na miejscu.

3. Warunkiem odbioru nagrody głównej tj. podjęcia studiów licencjackich na WSA Warszawa jest zdanie egzaminu dojrzałości oraz dostarczenie wymaganych na zasadach ogólnych dokumentów rekrutacyjnych.

4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną niż wymienione w Regulaminie nagrody.

5. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą konkursu lub finalistą jest osobą, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a Komisja wyłoni kolejnego zwycięzcę Konkursu, bądź nie przyzna Nagrody.

6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród podczas Finału.

7. Koszty dojazdu finalistów na Finał Konkursu pokrywają finaliści.

8. Nagrodzeni w Konkursie są zobowiązani do udziału, w uzgodnionym z Organizatorem zakresie, w działaniach promocyjnych związanych z Konkursem, w tym poprzez bezpłatne wykorzystanie imienia, nazwiska, innych danych lub wizerunku w celach promocyjnych przez Organizatorów.

9. Studia licencjackie w WSA Warszawa, będące nagroda główną w Konkursie, może podjąć zwycięzca konkursu wyłącznie osobiście. Zapis powyższy ma zastosowanie również odnośnie nagrody w postaci wycieczki do Dubaju.

 

VII. Uprawnienia Organizatorów do wykorzystania zgłoszonych prac

1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy konkursowej.

2. Uczestnik oświadcza, że w przypadku otrzymania przez niego nagrody, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne wykorzystanie oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatorów.

3. Ponadto Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęć makijażu nadesłanych jako prace w Konkursie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatorów, w tym w szczególności:

a) W kanałach social media Organizatorów (Facebook, Instagram, Youtube)

b) wpisanie do pamięci dowolnej liczby komputerów,

c) rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, internecie oraz telefonach komórkowych.

d) Użycie zdjęć makijażu oraz finalistów w materiałach prasowych, artykułach zdjęciach fotoreporterów, utrwalenie na kamerze i rozpowszechnianie wizerunku finalistów jak i makijaży przez media,

e) Zwielokrotnianie dowolnymi technikami reprodukcji w tym drukowanie dowolnymi technikami poligraficznymi na dowolnych nośnikach w celach związanych z marketingiem usługi towarów Organizatorów

4. Organizatorzy mają prawo do wykorzystania zdjęć makijażu w celu i w czasie wybranym przez siebie. Takie wykorzystania będzie bezpłatne i nieograniczone terytorialnie ani czasowo.

5. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do zgłoszonych prac w zakresie sprzecznym z uprawnieniami Organizatorów Konkursu.

6. Uczestnik oświadcza, że jeżeli osobą której wizerunek utrwalono na zdjęciu makijażu jest inna osoba niż sam Uczestnik, to ta osoba wyraziła zgodę na bezpłatne wykorzystywanie jej wizerunku przez Organizatorów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu/ Uczestnik ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Organizatorów jeżeli osoba której wizerunek utrwalono na zdjęciach makijażu wystąpi z roszczeniami przeciwko Organizatorom w związku z wykorzystywaniem jej wizerunku utrwalonego na zdjęciach makijażu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatorów.

2. Administratorami danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu są Organizatorzy. Dane będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie na potrzeby związane z organizacją konkursu, wydaniem przyznanych nagród oraz naliczeniem i odprowadzeniem podatku, a także z wykorzystaniem przez Organizatorów w sposób opisany w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

3. Organizatorzy informują, iż dane osobowe zwycięzców konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.makeup-challenge.pl, www.paese.pl oraz www.wsa.art.pl. Zgłoszenie zdjęć makijażu do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych zwycięzców na stronie internetowej. Dane osobowe zwycięzców mogą być ponadto opublikowane w kanałach social media Organizatorów wskazanych w niniejszym Regulaminie.

4. Zgłoszenie zdjęć makijażu do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

5. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik może informować Organizatorów.

6. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać listownie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu wraz z podaniem uzasadnienia, na adres dowolnego z Organizatorów, w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu.

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatorów Nagrody.

9. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatorów w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatorów Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym.

10. Decyzja Organizatorów w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

12. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

13. Organizatorzy konkursu posiadają wyłączne prawo do wiążącego interpretowania zapisów niniejszego Regulaminu.